Ngh? thu?t kh?ng ph?i là s? m? ph?ng cu?c s?ng
Ngh? thu?t là ???c t?o ra t? nh?ng ?o t??ng.

D?ch v? n?i b?t c?a NXPMedia.

Thi?t k

M?i doanh nghi?p mu?n kh?ng ??nh v? th? trên th? tr??ng ??u c?n cho riêng mình m?t logo ?n t??ng, th? hi?n ???c t?m nhìn và s? m?nh c?a doanh nghi?p ?ó, m?t b? nh?n di?n th??ng hi?u kh?ng b? tr?n l?n trong hàng tr?m nghìn th??ng hi?u khác.

?ào t?o nhi?p ?nh

V?i kinh nghi?m gi?ng d?y chính quy, cùng s? l?n l?n th?c t? nhi?u n?m v?i Nhi?p ?nh, Photographer Ng? Xuan Phú – founder c?a NXPmedia tr?c ti?p chia s?, truy?n ??t ki?n th?c t?i h?c viên

T? ch?c s? ki?n

T? v?n, xay d?ng n?i dung, dàn d?ng và t? ch?c s? ki?n theo nhu c?u c?a khách hàng, h?y ?? NXPmedia ??ng hành cùng b?n t?o d?ng nh?ng s? ki?n g?n k?t n?i b? - nang t?m th??ng hi?u.

Nhi?p ?nh

T? hào là ??i tác th?c hi?n nh?ng project ?nh, TVC qu?ng cáo cho nhi?u ??n v? l?n trong l?nh v?c nhà hàng, d?ch v?, b?t ??ng s?n.... NXPmedia lu?n ?em t?i cho khách hàng d?ch v? nhi?p ?nh ch?t l??ng cao, phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng online, in ?n.